A A A

نام ونام خانوادگی مسئول:

جواد مرکدی

 

سوابق اجرایی :

سرپرست امور اداری

سرپرست واحد موتوری معاونت خدمات شهری

...

شرح وظایف :

حفظ و نگهداري نامه ها، اوراق، اسناد ، مدارك و پرونده هاي عادي مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس
روش تعیین

مراقبت از افشاي محتواي نامه ه ا، اسناد و مدارك اداري، خودداري از تحویل پرونده ها، اسناد ، مدارك و مکاتبات اداري به غیر یا
واحدها بدون کسب اجازه از مقام مسؤول

پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور

تحویل پرونده هاي مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق

صورت برداري، طبقه بندي، کد گذاري و بایگانی پرونده ها طبق دستورالعمل هاي مربوط و نیاز واحدهاي ذیربط.

بازبینی ضمائم نامه هاي وارده و صادره

ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه هاي وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در رایانه یا دفاتر مربوطه

پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست هاي متقاضیان

تفکیک و توزیع نامه ها براي ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیري آنها

تهیه گزارشات مورد نیاز براي مقام مافوق

انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق

Save