A A A

رئیس اداره فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی

 

 

 

 

تحصیلات:

...

...

 

سوابق مدیریتی و اجرایی :

...

...

...

...

 

 

شرح وطایف  :

همکاری در ترسیم نقشه ها دستور کارهایی که از سوی دفتر فنی ابلاغ می شود.
ترسیم کپی نقشه ها و همکاری و مشارکت در امور نقشه برداری.
انجام امور مربوط به متره ساختمان.
بررسی و تهیه فهرست مقادیر طبق دستور کارشناس مافوق.
تهیه صورت وضعیت های موقت و قطعی و ارائه آن به کارشناس مافوق.
همکاری در پیاده کردن نقشه ها و مشارکت در کنترل کار و عوامل مختلف اجرای کار.
ررسی، تعیین و اعلام مصالح مصرفی در پروژه ها و تنظیم و ارائه گزارش لازم به کارشناس ساختمان.
بررسی و تهیه برنامه زمانبندی اجرای پروژه ها در قالب برنامه کلی مصوب
مطالعه و تعیین و پیشنهاد نحوه تخصیص منابع، امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای پروژه های مصوب و ارائه آن به مسئول مافوق
پیش بینی و برآورد اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای پروژه ها با استفاده از فرم های مربوطه و آماده سازی آن در جهت ارسال به مدیر طرحهای عمرانی
پیشنهاد انتخاب ناظرین پروژه ها به مسئول مافوق و بررسی و ارائه گزارش های لازم در خصوص عملکرد آنان
مراقبت بر امر تهیه نقشه های مورد پیمان و فاقد پیمان پیش بینی شده