A A A

نام و نام خانوادگی رئیس اداره سیما منظر، فضای سبز :

       محسن شیخ لر

شرح وظایف:

حفظ ونگهداری فضای سبز موجود در سطح شهر

تلاش در واگذاری امورات به صورت حجم کاری به بخش خصوصی

ایجاد فضای سبز ومحیط های سالم وعاری از آلودگی جهت استفاده شهروندان

احداث پارکهای شهری واحداث فضای سبز

احداث فضای سبز در رفوژهای خیابانی

رسیدگی به مشکلات شهروندان در خصوص ایجاد مزاحمت اشجار قدیمی در معابر فرعی ومحلات

هرس درختان ورفع خطر اشجار قدیمی وخشک ودر حال سقوط

کنترل ونظارت بر تداوم روشنایی پارکها وفضای سبز

تشویق مردم جهت توسعه فضای سبز واستفاده صحیح از وسایل وامکانات مبلمان شهری

نظارت بر کلیه امور پیمانکاران فضای سبز

Save