A A A

سامانه 137 شهرداری مشکین دشت با 30 خط مستقل و سامانه ۱۲۵ این شهرداری با 50 خط مستقل، با حضور جمعی از مسئولین استان، شهرستان و بخش مشکین دشت به بهره برداری رسید.

 

سامانه ۱۳۷ شهرداری مشکین دشت برای دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات مردمی در حوزه مدیریت شهری با ۳۰ خط مجزا و دو اپراتور به صورت شبانه روزی فعال است. این سامانه با هدف ایجاد پل ارتباطی شهروندان با مسئولین شهری برای بیان مشکلات شهر و تسریع در رسیدگی به آنها در جهت افزایش رضایتمندی شهروندان در بخشی از ساختمان خدمات شهر شهرداری این شهر راه اندازی شد. سامانه ۱۲۵ شهرداری مشکین دشت نیز با برقراری ارتباط ۵۰ خط مستقل از کرج در محل ایستگاه مرکزی آتش نشانی واقع در بلوار امام علی مشکین دشت راه اندازی شد. این سامانه با 30 خط دیجیتال و 20 خط آنالوگ در راستای تسریع در ارائه خدمت و حضور به موقع نیروهای آتش نشانی در محل حادثه به بهره برداری رسید.