A A A

نام ونام خانوادگی مسئول :

           محسن حسینی ارکانی

 
شرح وظایف:

برنامه ریزي به منظور انجام تشریفات اداري و قانونی جهت دریافت، ثبت، ممیزي و آماده نمودن پرونده هاي ارجاعی جهت طرح در كمیسیون هاي هفتگانه

پیگیري از مراجع انتصاب اعضاء كمیسیون و مراقبت از تاریخ اعتبار احكام مربوطه

شركت در جلسات كمیسیونها جهت دفاع از حقوق شهرداري و استفاده از كارشناسان ذیربط

تنظیم روابط دبیرخانه با سایر مدیریت هاي شهرداري

اعلام آراء و قرارهاي صادره به شهرداري مناطق جهت ابلاغ به ذینفعان

شناسایی كارشناسان رسمی دادگستري خبره و معرفی به كمیسیونهاي ماده صد جهت ارجاع كار به مشارالیهم ،متناسب با صلاحیت ایشان

انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و طبقه بندي پرونده هاي ارجاعی به كمیسیون ماده صد

برنامه ریزي به منظور تشكیل جلسات كمیسیونهاي ماده صد با توجه به تعداد پرونده هاي واصله از مناطق و دعوت از اعضاءكمیسیون جهت شركت در جلسات

بازدید ازمحل مستحدثات مورد نظر درصورت لزوم و براساس درخواست اعضاء كمیسیون یا متقاضی

حفظ ارتباط حقوقی و قضایی با مدیریت حقوقی شهرداري و دادگستري و دفاتر اسناد رسمی و اشخاص و مراجع ذیربط

ابلاغ نتیجه آراء صادره كمیسیونهاي ماده صد به مناطق و افراد ذیربط

انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

استخراج ، مستند سازي ، بروز رسانی و اشتراک گذاري اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به كمیته مستند سازي

پیشنهاد ، تدوین و بروز رسانی فرایندهاي تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص هاي مرتبط با فرایندها